Rákóczi Ferenc lovasszobra

Rákóczi Ferenc lovasszobra

Rákóczi Ferenc lovasszobra
コシュート・ラヨシュ広場
(2017-5)